مقالات کارگشا

فرآیند اعطای گواهینامه های انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA

فرآیند اعطای گواهینامه:

کلیات:

این فرایند متشکل از چندین مرحله است، که بعضی از مراحل اجباری بوده و بعضی دیگر اختیاری هستند. سازمان های اعطا کننده گواهینامه تعیین می کنند که آیا از این گزینه های اختیاری استفاده نموده و یا گزینه های مکملی را اضافه کرده و مراحل دقیق فرآیند اخذ گواهینامه را برای هرسطح مشخص می کنند.

فرایند اعطای گواهینامه های IPMA

مراحل اجباری و اختیاری در فرایند آغازی دریافت گواهینامه:

– فرم تقاضا، سوابق شغلی و تحصیلی: در کلیه سطوح اجباری می باشد.

– لیست پروژه ها، طرح ها، سبدپروژه ها و معرف ها: اجباری در سه سطح A,B,C است.

– خود ارزیابی: در هر چهار سطح اجباری می باشد.

– پذیرش برای ورود به فرآیند گواهینامه: در هر چهار سطح اجباری می باشد.

– آزمون کتبی: در سطوح A,B اختیاری بوده و در سطوح C,D اجباری می باشد.

– کارگاه: در سه سطح A,B,C اختیاری می باشند.

– ارزیابی 360 درجه: در سه سطح A,B,C اختیاری می باشند.

– گزارش: در سه سطح A,B,C اجباری می باشند.

مصاحبه: در سه سطح A,B,C اجباری می باشند.

تصمیم گیری در مورد اعطای گواهی (ارائه گواهینامه و ثبت): در هر چهار سطح اجباری می باشد.

گواهینامه های IPMA

مراحل اجباری و اختیاری در فرایند تجدید گواهینامه:

– اطلاعات پایان اعتبار گواهینامه: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– فرم تقاضا، سوابق شغلی وتحصیلی و معرف ها: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– به روزآوری فهرست پروژه، طرح و سبد پروژه ها: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– به روزآوری خودارزیابی: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– به روزآوری 360 درجه: در کلیه سطوح اختیاری می باشد.

– فعالیت ها و وظایف مدیریت پروژه: در سطوح A,B,C اجباری می باشد.

– سوابق/مدارک توسعه مستمر تخصصی و حرفه ای: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– شکایات، معرف ها: در سطوح A,B,C اجباری بوده و در سطح D اختیاری است.

– مصاحبه (چنانچه داوطلب در مرز بین رد و قبولی قرارداشته باشد): در سطوح A,B,C اجباری می باشد.

– تصمیم گیری در مورد اعطای گواهی، ارائه گواهینامه و ثبت: در کلیه سطوح اجباری می باشد.

در سیستم گواهینامه IPMA هیچ شرط آموزشی وجود ندارد و داوطلب در مورد چگونگی آموزش خود دارای حق انتخاب است.

فرایند دریافت گواهینامه های IPMA

1- فرم تقاضا،سوابق شغلی و تحصیلی، معرف ها:

در فرم تقاضا مشخصات فرد متقاضی و سطحی از گواهینامه IPMA که در آن شرکت خواهد کرد، ثبت می شود. در این فرم متقاضی اعلام می کند که از شرایط فرآیند گواهینامه و مقررات مربوط به افراد دارنده گواهینامه مدیریت پروژه آگاهی کامل دارد. این تعهدات عبارتند از ارائه گزارش پروژه، طرح و اطلاعات سبدپروژه و پرداخت هزینه فرآیند اعطای گواهینامه است. سوابق شغلی و تحصیلی متقاضیان شامل شرح مختصری از وضعیت تحصیلی، صلاحیت های حرفه ای بوده که باید به همراه فرم تقاضا ارائه گردد.علاوه بر این متقاضی باید دونفر را به عنوان معرف خود معرفی نماید که سازمان اعطای گواهینامه برای کسب اطلاعات بیشتر در موارد خاص استعلام نماید.

2- لیست پروژه ها، طرح ها، سبد پروژه ها ومعرف ها:

لیست پروژه ها، طرح ها، سبد پروژه ها همراه با معرف ها، جزئی از مستندات درخواست برای گواهینامه محسوب می شوند.این فهرست باید شامل تمامی پروژه ها، طرح ها و سبدهای پروژه باشد که متقاضی در طول تجربه مدیریت پروژه در سطح مربوطه (A,B,C) درگیر آن ها بوده و در انجامشان مشارکت داشته است.

3- خودارزیابی:

خودارزیابی در هر سطح و هر مرحله از مسیر حرفه ایی متقاضی جزء الزامات ثابت در سیستم گواهینامه IPMA محسوب می شود. متقاضی باید قادر باشد شایستگی خود را با دقت ارزیابی نماید.

4- پذیرش برای ورود به فرآیند اعطای گواهینامه:

فرم تقاضا، فهرست پروژه ها، طرح ها و سبد پروژه ها، همچنین معرفین و فرم خود ارزیابی به عنوان اسنادی تلقی می شوند که برای ارزیابی و تعیین شایستگی متقاضی جهت فرایند گواهینامه مورد استفاده قرار می گیرند. بعد از بررسی رسمی توسط متصدیان فرآیند مربوطه و ارزیابی توسط حداقل 2 ارزیاب، متقاضی رسما برای شرکت در فرآیند اعطای گواهینامه در سطح مربوطه، دعوت می شود.

5-آزمون کتبی:

این آزمون به صورت کتبی بوده و حداقل چندین ساعت طول می کشد و شامل انواع پرسش های زیر است:

– سوالات مستقیم (چندگزینه ای، ارزیابی توانایی تفکر منطقی، پاسخ تشریحی در یک یا دو جمله یا انتخاب از یک فهرست کوتاه)

– مقالات آزاد (به عنوان مثال در مورد یک پیشنهاد پروژه، محاسبه پروژه، توصیف فرآیند)

– کارهای ذهنی (مانند یک مطالعه موردی کوچک)

خصوصیات آزمون کتبی در سطوح D,C:

– مدت زمان: سطح C(حداقل 5-3 ساعت)، سطح D (حداقل 6-4 ساعت)

– محتوای آزمون:

  •  سوالات مستقیم در هر دو سطح از تمامی عناصر شایستگی.
  • مقالات آزاد
  • کارهای ذهنی:  2-1 عنصر شایستگی از هر طیف

6- کارگاه:

کارگاه یک بخش اختیاری، یا بخش اضافی، در فرآیند گواهینامه برای سطوح A,B,C محسوب می شود. این بخش به درخواست گروه های ذینفع و یا هیئت مدیره گواهینامه گنجانده می شود.

ارزیابی 360 درجه:

ارزیابی 360 درجه یک بخش اختیاری، در فرآیند کسب گواهینامه برای سطوح A,B,C مورد استفاده قرار می گیرد. بازخورد 360 درجه یک پرسشنامه کامپیوتری 100 سوالی است که به شایستگی های مدیریت پروژه مربوط می شود.

7-گزارش:

گزارشاتی که توسط داوطلبان ارائه می شود بیانگر شایستگی مدیریت پروژه در شرایط واقعی است.

  • سطح A: برای سبد پروژه یا طرح هایی که شامل تعداد قابل توجهی از پروژه ها می باشند.
  • سطح B: برای پروژه هایی که از پیچیدگی کافی برخوردارند.
  • سطح C: برای پروژه هایی که از پیچیدگی کمی برخوردارند.
  • سطح D: بدون گزارش

گزارش ارائه شده مبنای اصلی برای مصاحبه تلقی می شود.

8- مصاحبه:

در مصاحبه ارزیابان سئوالاتی که از قبل بوسیله اطلاعات حاصل از گزارش، فرم خودارزیابی کاندیدا و پاسخ های آزمون کتبی، نتایج کارگاه، معرفین یا ارزیابی 360 آماده کرده اند را مطرح می کنند.

منبع:

http://www.ipma.world/certification

Book: ICB / IPMA competence baseline version 3

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا