مقالات کارگشا

سیستم های دو گانه یا ترکیبی و تبصره 25-50 قاب های دو گانه

سیستم های ترکیبی یا دو گانه

نوعی سیستم سازه‌ای است که در آن بارهای قائم عمدتاً توسط قاب‌های سـاختمانی  یا قاب های فضایی تحمل می‌شـوند. مقاومـت در برابـر بارهـای جـانبی توسـط مجموعه‌ای از دیوارهای برشـی یـا قاب‌هـای مهاربنـدی شـده همراه با مجموعه‌ای از قاب‌های خمشی صورت می‌گیرد. سهم باربری جانبی هر یک از دو مجموعـه بـا توجـه بـه سـختی جانبی و اندرکنش آن دو، درتمام طبقات تعیـین مـی‌شـود.
این سیستم ها در ویرایش چهارم استاندارد 2800 به صورت زیر تعریف شده اند:
نوعی سیستم سازه ای است که درآن:

الف- بار های قائم توسط قاب های ساختمانی تحمل می شوند.
ب- مقاومت در برابر بار های جانبی توسط مجموعه ای از دیوار های برشی یا قاب های مهار بندی شده همراه با مجموعه ای از قاب های خمشی تامین می شود. سهم برشگیری هر یک ار دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو در تمام طبقات تعیین می گردد.
پ- قاب های خمشی باید مستقلا قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروی جانبی در تراز پایه و دیوار های برشی یا قاب های مهاربندی شده باید مستقلا قادر به تحمل حداقل 50 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه باشند.
با توجه به اینکه هنگامی که از سیستم های ترکیبی استفاده می شود، از ضریب رفتار متناظر آن ها نیز استفاده می شود که این ضریب رفتار بزرگ تر از هر کدام از سیستم ها در حالت منفرد است. به این خاطر می بایست از صحت عملکرد  سیستم مختلط اطمینان حاصل کرد. و در صورتی که هر یک از این بخش هاآسیب ببیند، بخش دیگر قادر به تامین مقاومت و حفظ پایداری جانبی سازه باشد ودر صورتی که بخشی  نتواند این تبصره را اغنا کند غیر فعال تلقی شده و ضریب رفتار متناظر قاب دو گانه حاصل نخواهد شد.
برای اعمال این تبصره در یک فایل save as مهاربند ها را حذف می کنیم. ضریب برش پایه استاتیکی را در 0.25 ضرب کرده و کنترل را انجام می دهیم. و همچنین در فایل save as دیگری با اتخاب تمامی تیر ها و مفصلی کردن آن ها قاب خمشی را از کار انداخته، ضریب برش پایه استاتیکی را در 0.5 ضرب کرده و این کنترل را انجام می دهیم.

قاب دوگانه

 

منبع:دپارتمان سازه کارگشا، سامانه جامع صنعت ساختمان

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا