مقالات کارگشا

چگونگی اخذ و ارتقاء رتبه شرکتهای مهندسین مشاور از نظام فنی و اجرایی کشور

در این مطلب خواهید خواند:

شرکت های مشاور

واژه ها و اصطلاحات در خصوص مبحث مربوط به مشاوران

انواع مشاوران

تشخیص صلاحیت مشاوران

مقررات عمومی

شرکت های مشاور

ماده 1ـ مقرارت این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رود کـه بـرای انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهای زیر، گواهینامه دریافت می کنند: 
الف ـ بیش از 50 % اعتبار آن توسط دولت تأمین شده باشد و یا برای انجام آنهـا موافقـت نامـه بـا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله شود و یا واگذاری آنها مستلزم رعایت قانون برگزاری مناقصات باشد. 
ب ـ طرحهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد. 

واژه ها و اصطلاحات در خصوص مبحث مربوط به مشاوران

مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت شـده اسـت و خدمات مشاوره ارائه می دهد.
خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئین نامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده و در هر تخصص ارائه می گردد.
خدمات مشاور به سه دسته کلی تقسیم می گردد:
1- خدمات مشاورهای اقتصادی
2- خدمات مشاورهای فنی- مهندسی
3- خدمات مشاورهای مدیریتی

1- خدمات مشاورهای اقتصادی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:
1-1ـ مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بطـور کلـی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح) می شود.
1-2ـ مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه ای.
1-3ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی.
1-4ـ خدمات مطالعات آماری.
1ـ5 -خدمات مهندسی ارزش.
1-6ـ پایش و ارزشیابی طرح ها.
تبصره 1: مطالعات امکان سنجی طرح صرفاً توسط مشاورانی کـه همزمـان دارای تخصـص خـدمات اقتصـادی و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب می باشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصص هـای مـذکور تشکیل شده مجاز می باشد.
تبصره 2: مطالعات امکان سنجی طرح مشمول ماده 24 آئین نامه خرید خدمات مشاور(مصـوبه شـماره 193542/ت42986 ک مورخ 1/10/1388 هیات محترم وزیران) نمی باشد و مطالعات امکان سنجی کلیه طرحها بایستی از طریـق فراخوان مشاور و با رعایت تبصره 1 صورت پذیرد.

2- خدمات مشاوره فنی- مهندسی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:
2-1- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی.
2-2ـ طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی.
2-3ـ کنترل مهندسی.
2-4- نظارت بر اجرای طرح، نصب و راه اندازی.
2-5ـ خدمات جنبی مهندسی.

3- خدمات مشاورهای مدیریتی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر می باشد:
3-1ـ برنامه ریزی وکنترل پروژه.
3-2- مدیریت طرح.
3-3- طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت.
3-4- خدمات مدیریت.
3-5- خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی.
تبصره 3: ارائه خدمات مدیریت طرح صرفاً توسط مشاورانی مجاز می باشد که پس از دریافت گواهینامـه در یکـی از تخصص های مطرح شده در این آئین نامه و یا احراز صلاحیت فنی، بر اسـاس دسـتورالعمل مـدیریت طـرح موفـق بـه دریافت گواهینامه مدیریت طرح در تخصص مربوطه نیز گردند.
تبصره 4: در احراز صلاحیت فنی- مهندسی شرکت های متقاضی مدیریت طرح تجربه کاری شرکت در مدیریت طرح ملاک ارزیابی تجربه کاری خواهد بود.

تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین نامه ارزیابی و تعیین می گردد.
ارزشیابی: فرآیندی است که در آن سطح کیفیت کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی معین، تعیین می کند.
سازمان: در این آیین نامه منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی است که بر اساس مقررات این آیین نامه، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می شود.
تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.
گروه تخصصی: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم که در این آیین نامـه بـه اختصـار گـروه نامیـده می شود.
پایه: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص می گردد. پایه یک، نشانگر بالاترین توان فنی در هـر تخصـص می باشد.
تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هـر تخصـص ارجاع نمود.
حداکثر کار مناسب: حداکثر مبلغ حق الزحمه که می توان در یک پایه از هرتخصص به مشاور پرداخت نمود.(مطابق باجدول شماره 9).
سرگروه: کارشناسـی کـه دارای شـرایط لازم (مطـابق جـداول 1-1،1-2و1-3) در یـک تخصـص بـوده و سرپرستی فعالیتهای آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
پایه نهایی: نمایانگر توان فنی و حرفهای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصصهای یک گروه می باشد.
مشارکت مدنی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است.
مشارکت ثبتی: مشارکتی است بـین دو یـا چنـد شـخص حقـوقی کـه در اداره کـل ثبـت شـرکت هـا و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ضریب تعدیل: ضریبی است که براساس شاخص قیمت ها، توسط سازمان تعیین می گردد.
 احراز صلاحیت فنی: تائید توانایی فنی و مهندسی شـرکت هـای متقاضـی گواهینامـه طـرح و سـاخت و مدیریت طرح بر اساس مقررات این آئین نامه در زمینه توانمندی نفرات امتیازآور و تجربه کاری شرکت متقاضی و بدون دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره است.
 سایر واژگانی که در این آیین نامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است، دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است.

چگونه باید رتبه مشاور از نظام فنی و اجرایی کشور اخذ کنید؟

انواع مشاوران

ماده 3ـ مشاوران، برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می شوند:
نوع اول ـ شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین نامـه واجـد صلاحیت شناخته شود.
نوع دوم ـ اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از پنجاه در صد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.
نوع سوم ـ اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده 4 قـانون محاسـبات عمـومی کشـور: براساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد در خواسـت در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
نوع چهارم ـ اشخاص حقوقی بخش عمومی: براساس قوانین و مقررات برای انجـام فعالیـت هـای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحدها متعلق به بخـش عمـومی موضـوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
نوع پنجم ـ سایر واحدهای خدمات مشاوره ایرانی و خارجی و مراکز علمی پژوهشی که حائز شـرایط نـوع اول، دوم، سوم و چهارم نباشند و گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خـاص تشـکیل شـده باشـد، نـوع پـنجم محسوب می شوند.
در صورتیکه صد در صد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یـا چنـد نـوع از انـواع واحـد هـای خدمات مشاوره موضوع ماده 3 این آیین نامه باشد، گروه و پایه شرکت متقاضی، بالاترین پایه در هـر تخصـص کـه توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است، خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایر کارهـا، شخصـیت حقوقی خود را حفظ می نمایند.
هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حائز شرایط یکی از انواع دوم و سوم نباشند. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به مدت سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) تا خود را با شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی اینگونه واحدها به قوت خود باقی خواهد ماند.

مطلب پیشنهادیمشاور ساختمانی کیست و چرا وجود آن در پروژه به نفع کارفرما است؟

تشخیص صلاحیت مشاوران

ماده 4ـ تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان برنامه و بودجه عوامل نظام فنی و اجرایی صورت می گیرد.
ماده 5ـ سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین نامه، در پایه هـای "سـه "، "دو" و "یـک " در هـر تخصـص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت می نماید.
درصورتی که صلاحیت انجام تمامی تخصص های یک گروه در پایه یک توسط مشـاور احـراز گـردد، پس از تصویب کار گروه فنی تشخیص صلاحیت، مشاور، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعـداد کار مجـاز در هـر تخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق الزحمه مناسب، فعالیت می نماید. 
هر مشاور می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیین نامه در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.
در ارجاع کار به مشاوران فاقد پایه نهایی رعایت حداکثر حق الزحمه مجاز بـر اسـاس جـدول 9 در کلیه مراحل انجام کار به جز نظارت کارگاهی الزامیسـت. مشـاوران پا یـه یـک مجازنـد بـا اشـغال دو ظرفیت کـاری، قراردادهایی تا دو برابر ارقام جدول مذکور منعقد نمایند. (در صورت الزام کارفرما در قرارداد، به استفاده از مشاور خارجی توسط مشاور ایرانی در بخشی از خدمات، مبلغ حق الزحمه مشاور خارجی به سقف مجاز قرارداد اضافه می شود.)
حداکثر مبلغ حق الزحمه نظارت برای هر مشاور در هر پروژه برای هر دوره 24 ماهه نبایستی بیش از سه برابر حق الزحمه پایه مربوطه در جدول 9 باشد.
به ازای هر سه کار نظارت کارگاهی یک ظرفیت از مشاور اشغال می شود.
 پایه مشاور ناظر کارگاهی بایستی در حد پایه مشاور طراح یا حداکثر یک پایه کمتر باشد.

در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران (منظور از دفتر امور مشاوران و پیمانکاران، امور نظام اجرایی طرح ها است.) سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تهیه و منتشر می شود، نکات زیر مشخص می گردد:

الف- فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصص ها. 
ب- نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصص ها و گروههای تخصصی.
پ- پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

این فهرست می بایست در مرکز اطلاع رسانی رایانه ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران قابل دسترسی و بهنگام باشد.

ماده 7ـ ترکیب اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف ـ ترکیب اعضاء
1- رئیس دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کار گروه 
2- یک نفرکارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان
3- یک نفرکارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط
4- نماینده دستگاه اجرایی ذیربط 
5- نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان

ب ـ وظایف 
1- تغییر در شرح خدمات وتخصص ها، حداکثر حق الزحمه مناسب وتعداد کار مجاز
2- تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی
3- سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه ارجاع کار به مشاوران به عهده کـارگروه فنـی تشـخیص صلاحیت گذاشته شده است. 
تبصره1- تصمیمات این کار گروه با حداقل سه رای موافق قابل اجرا می باشد. 
تبصره2 – مصوبات موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (7) با تائید و ابلاغ ریاست سازمان اجرا می شود. 
ماده 8ـ گواهینامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و یا گروه برای مشاوران نوع اول، دوم، سوم، چهارم و گروه همکاری ثبتی صادر می شود. واحدهای خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههای همکاری مشارکت مدنی، برای یک کـار خاص به صورت موردی در قالب این آیین نامه تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 9ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر می باشد: 

الف ـ کارشناس حقیقی ایرانی
1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 
2 ـ دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر(حداقل کارشناسی) مرتبط با تخصص موردنظر طبق جـدول شـماره(2) بـا اولویت یک و تجربه مفید و موثر(طبق جدول شماره 4).
3 ـ در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیت های موثر در کارهای خـدمات مشـاوره، پیمانکـاری، طـرح و ساخت (بطور کلی در زمینه فعالیت های نظام فنی و اجرایی) نباشد.
4- تعهد به این که در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طـرح و یـا شـرکت هـا و مؤسسـات مهندسان مشـاور و سازمان هایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند، جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ب ـ اشخاص نوع دوم، سوم وچهارم (اشخاص حقـوقی غیردولتـی و غیرعمـومی و اشـخاص حقـوقی دولتـی و عمومی)

1ـ انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهای (موضوع بند"ب" ماده 2 ) مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد. 
2ـ تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شـرکت هـای مـدیریت طـرح و مؤسسات و شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خـدمات را انجـام مـی دهنـد استفاده نشده باشد. 
3ـ هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت قـانونی بـرای انجـام خـدمات مشاوره نباشند. 
4ـ اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شـرکت بـه اسـتثناء اعضـاء هیـات علمـی دانشـگاه هـا ضروریست.
5ـ دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول شماره (حداقل کارشناسی) برای هریک از اعضای هیأت مـدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور اینگونه شرکت ها الزامی است.
6- تطبیق امتیاز مدیر عامل مشاور، با امتیاز مورد نیاز سرگروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است.
شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی، برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیأت مدیره داشته باشند.
شرکا و مدیران شرکتهای غیر دولتی وغیر عمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله بـا دولـت باشند.

تبصره 3 ـ تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری با امضـای مجـاز تعهـدآور شـرکت ارائه می گردد.

پ ـ حداقل شرایط کارشناس حقیقی غیرایرانی

1 ـ کارشناس حقیقی غیرایرانی دارای حداقل لیسانس، حسن سابقه و با تجربه مفیـد و مـوثر در زمینـه تخصصـی موردنظر که مورد تأیید مراجع رسمی کشور متبوع و یا مراجع معتبر بین المللی باشد.
2 ـ به تشخیص سازمان، دارای سابقه تخلف حرفهای نباشد. 
3 ـ به تشخیص سازمان، حداقل یک کار نظیر پروژه مورد ارجاع را انجام داده باشد.
ت ـ حداقل شرایط اشخاص حقوقی غیرایرانی
1 ـ شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده، دارای حسن اشتهار و مجاز به ارائه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و سوابق کار مربوط از طـرف نماینـدگی جمهـوری اسـلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد. 
2 ـ به تشخیص مرجع رسمی کشورمربوط، دارای سابقه تخلف حرفه ای نباشد. 
3 ـ به تشخیص سازمان، در 5 سال گذشته حداقل یک کار نظیر کار موردنظر را انجام داده باشد. 
4ـ شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادی با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسـد، شـرکت یـا مؤسسه اصلی، حسن انجام کار را تضمین نماید.
تبصره ـ در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط، استفاده از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤسسات خارجی (با رعایت قانون حـداکثر اسـتفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ــ مصوب 1375) استفاده می شود.

ث ـ حداقل شرایط گروه همکاری

1ـ گروه همکاری، حائز تخصص لازم برای کار مورد نظر باشد.
2ـ میزان همکاری هر یک از اعضاء گروه برای کار موردنظر، متناسب با سهم کار ارجاعی به هر کدام خواهد بود.
3ـ با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همکاری ثبتی، براساس موافقت نامه به طور متناسب ظرفیت اعضاء ذی مدخل اشغال می گردد.

ماده 10ـ عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد: 

الف ـ نیروی انسانی متخصص
ب ـ کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت) 
پ ـ ساختار مدیریتی
ت ـ امکانات پشتیبانی

ماده 11ـ امتیازکل به شرح زیر می باشد: 

الف ـ امتیاز کل، برابر است با حاصلضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهای مربوط به عوامل چهارگانـه (موضـوع ماده 10) مطابق با جداول شماره (1 ـ 1) و (1 ـ 2) و (1 ـ 3) به شرح و رابطه زیر:

(امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی+ امتیازتجربه کاری+امتیاز نیروی انسانی متخصص)× ضریب ارزشیابی = امتیاز کل
1 ـ جدول شماره 1 ـ 1 
برای تشخیص صلاحیت مشاوران درتخصصهای:  معماری داخلی ـ فضای سبز ـ ژئوتکنیک ـ سازه ـ تأسیسات برق و مکانیک ـ ژئوفیزیک ـ محیط زیست ـ زمـین شناسی ـ بازرسی فنی ـ خدمات کامپیوتری ـ گروه خدمات مدیریت ـ خدمات اقتصاد ـ ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل ـ ترافیک و حمل و نقل ـ نقشه برداری ـ سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ـ هواشناسی ـ مقاوم سازی
2 ـ جدول شماره 1 ـ 2 
برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصصهای:  شهرسازی ـ ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمـانی، مسـکونی، تجـاری، اداری، صـنعتی و نظـامی ـ ساماندهی وتوانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی ــ طراحـی شـهری ـ راهسـازی ـ راه آهـن ـ فرودگاه سازی ـ بندرسازی و سازههای دریایی ـ شبکه های آبیاری و زهکشی ـ تأسیسـات آب و فاضـلاب ـ حفاظـت و مهندسی رودخانه ـ کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری ـ شیلات و آبزیان ـ گلخانه و مجتمع های گلخانه های ـ گـروه ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ـ گروه میراث فرهنگی ـ گروه مطالعات آماری ـ گروه معدن ـ خدمات برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی .
جدول شماره 1 ـ 3 
برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصصهای: سدسازی ـ گروه نفت و گاز ـ گروه انرژی ـ گروه صنعت ـ اتوماسیون صنعتی.

ب ـ امتیاز نیروی انسانی متخصص:

ضریب تداوم ماندگاری در واحد متقاضی× امتیاز سوابق کاری مفید با توجه به مدرک تحصیلی = امتیازنیروی انسانی متخصص
1 ـ امتیاز تحصیلات و تجربه در هر پایه از تخصص برای افراد امتیـازآور، براسـاس مـدارک تحصـیلی در مقـاطع کارشناسی به بالا محاسبه و منظور می شود.
2ـ امتیاز سوابق کاری مفید افراد امتیازآور، با توجه به مدرک تحصیلی، بـر اسـاس فرمـول شـماره یـک پیوسـت محاسبه و منظور می گردد.
3 ـ ضریب تداوم ماندگاری افراد امتیازآور درشرکت، طبق جدول شماره (3) پیوست محاسبه و منظور می شود.
4 ـ ضریب تصحیح نوع سابقه کار افراد امتیازآور، طبق جدول شماره (4) پیوست محاسبه ومنظور می شود.

پ ـ محاسبه امتیاز تجربه کاری مشاوران:

امتیاز تجربه کاری مشاوران در تخصص مربوطه، پس از جمع کل حق الزحمه دریافتی و اعمـال ضـریب تعـدیل بـه روش زیرمطابق با جدول شماره (5) پیوست محاسبه می گردد.
(ضریب تعدیل مربوط به سال دریافت حق الزحمه)× (جمع مبالغ حقا لزحمه درسال انجام کار) = جمع کل حق الزحمه دریافتی
تبصره 1 ـ شرکتهای متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری مورد نیاز حداقل یـک پروژه شاخص در زمینه طراحی (پایه و یا تفصیلی) با موضوع محوری و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از 75 درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه (جدول 9 سال 1392) باشد. در صورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود.
تبصره 2 ـ در محاسبه تجربه کاری شرکتها، سوابق 24 سال گذشته با اعمال ضرائب تعدیل سالیانه منظور می گـردد . با عنایت به شناور شدن جدول حق الزحمه مشاوران و افزایش سالیانه آن و نیز ثابت بـودن امتیاز تجربـه کـاریمـورد درخواست، ضرائب تعدیل سالیانه پس از سال 1392 متناسب با افزایش مبالغ جدول (9) کاهشی و کمتر از یک خواهـد بود.

ت ـ امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی: 

بر اساس جداول شماره 7و6 پیوست محاسبه می شود. 
 ماده12 ـ مشاوران نوع یک (شخص حقیقی ایرانی) براساس جدول شماره 8 پیوست تشخیص صلاحیت می شوند. 
ماده13 ـ شرح اعم خدمات هر تخصص مطابق با جدول شماره 10 پیوست می باشد. 
ماده14 ـ ضریب ارزشیابی عددی است که بر اساس رویه ها و دستورالعمل ارزشیابی مشاوران که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود محاسبه می گردد.
تبصره ـ دستور العمل ارزشیابی مشاوران ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیـه و ابلاغ می گردد. ضریب ارزشیابی مشاوران در نخستین دوره تشخیص صلاحیت مساوی یک در نظرگرفته می شود.

چگونه باید رتبه مشاور از نظام فنی و اجرایی کشور اخذ کنید؟

مقررات عمومی

ماده 15 ـ سازمان موظف است عملکرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغی مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج حاصل شده را برای تعیین صلاحیت، شاخص ارزشیابی و انتخاب مشاوران برتر استفاده نماید.
الف ـ دستگاههای اجرایی موظفند براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان (دستورالعمل ارزشیابی مشاوران) اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی را، در مورد وضع قراردادها، کیفیت و نحوه کار مشاور، به موقع در اختیار سازمان قرار دهند.
ب ـ در دوره ارزشیابی، متناسب با ارزشیابی مشاوران، گواهینامه صلاحیت آنان تغییر خواهد کرد.
ماده 16 ـ هر دو سال یکبار مشاوران شایسته و برتر، انتخاب و تشویق می شوند. سازمان موظف است دستورالعمل لازم برای انتخاب بهترین های مهندسی کشور را تهیه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر را برگـزار نمایـد. در ایـن راستا دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با سازمان می باشند.
ماده 17ـ به منظور رسیدگی و برخورد یکسان با تخلفات مشاوران، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط را حـداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تنظیم نماید. دستورالعمل یاد شده شامل نحوه رسـیدگی بـه تخلفـات و جرائم مربوط از اخطار کتبی تا محرومیت کامل از ارجاع کار و لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت می باشد. اهم تخلفات بـه شرح زیر تعیین میگردند: 

 1. ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار
 2. عدم ارائه گزارش وضعیت تمامی کارهای در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان. 
 3. عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از شرکت. 
 4. در صورتی که مشاور، کار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد. باید ظرف مدت یکماه نسبت به جایگزینی فرد خارج شده اقدام نماید.
 5. چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و یا بر اثر قصور در انجام وظایف اخراج شـده باشـد، تـا مـدت یکسـال نمی تواند برای واحد دیگری کسب امتیاز نماید. 
 6. هرگاه قصور مشاور در ارائه خدمات منجر به صدور اخطار کتبی یا فسخ قرارداد گردد.اعتراض مشاور به محرومیت ایجاد شده به لحاظ رعایت بنـد فـوق، درکـارگروه فنـی تشـخیص صـلاحیت مشاوران رسیدگی می گردد.
 7. هرگاه در اثـر قـصـور مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و عدم رعایت ضوابط و بخشنامه های سـازمان، قـرارداد پیمانکاری خدشه دار شود. 
 8. پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز.
 9. تخلفات اعلام شده از سوی تشکل ذیربط.

ماده 18ـ مشاوران موظف هستند مفاد این آیین نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که در چارچوب این آیین نامه توسط سازمان صادر می گردد، رعایت نمایند.
ماده 19ـ تشخیص صلاحیت واحدهای طرح و ساخت غیر صنعتی تا تصویب و ابلاغ آیین نامه مربوط به صورت موردی با پیشنهاد دستگاه اجرایی، توسط سازمان انجام خواهد شد. 
ماده 20ـ با تصویب و ابلاغ این آیین نامه، تمامی ضوابط و مقررات قبلی تشخیص صلاحیت و رتبه بنـدی واحـد هـای خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره37022/ت115ک مورخ 1/7/1369 لغو و برای تشخیص صلاحیت واحدهـای مشاوره این آیین نامه ملاک عمل خواهد بود. 
ماده 21ـ مشاوران تشخیص صلاحیت شده بر اساس ضوابط قبلی تا مدت یکسـال ازتـاریخ ابـلاغ ایـن آیـین نامـه، وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت می نمایند.

برای دسترسی به کلیه جداول نام برده شده در متن مطلب اینجا کلیک کنید.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

منابع:

دپارتمان اطلاعات مشاغل سامانه جامع صنعت ساختمان.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

 1. سلام. دو تا سوال داشتم. اگر فرد امتیاز آوری سوابق کاری کافی و مشابه و بیمه داشته باشد و به شرکت دیگری منتقل شود یا بعد از مدتی قطع همکاری بخواهد در همان شرکت مشغول کار شود ، آیا از همان ماه اول آغاز همکاری می تواند دوباره به عنوان امتیازآور جهت اخذ رتبه استفاده شود یا باید مدتی از حضور مجدد وی در آن شرکت بگذرد ؟ و دوم اینکه قانون حداکثر ۵۰ درصد بازنشسته در پرسنل ، شامل هیئت مدیره و سهامداران هم می شود ؟ با سپاس فراوان

 2. سلام بسیار تشکر میکنم از مطلب مفید و بسیار عالی که در این پست منتشر کردید با این پست سایت کارگشا بسیار برای من راه گشا بود ! در تمام سایت ها و صفحات مثل این مطلب، مطلب جامعی پییدا نکرده بودم. سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا