مقالات کارگشا

مفهوم، اهداف و فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران چیست؟

در فرآیند برگزاری مناقصه با دو مفهوم ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران مواجه هستیم که در ادامه به تعریف لغوی آن ها پرداخته شده و اهداف و فرآیندها و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به تفصیل بیان شده است.

هدف از ارزیابی کیفی مناقصه گران

فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران

معیارهای ارزیابی پیمانکاران

مفهوم ارزیابی کیفی مناقصه گران

ارزیابی کیفی عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود.

مفهوم ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران

ارزیابی فنی‌بازرگانی فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی‌بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

پس می توان نتیجه گرفت که ارزیابی کیفی به تعیین صلاحیت شخص مناقصه گر بدون در نظر گرفتن کیفیت کالا و یا هر مورد دیگری می باشد اما در ارزیابی فنی بازرگانی دیگر خود شخص مناقصه گر مورد ارزیابی نیست و در این مرحله  پیشنهادها از لحاظ کیفیت کالاها، تجهیزات و دیگر خدماتی که از سوی مناقصه گر برای انجام تعهدات خود استفاده می کند مورد بحث و بررسی است.

ارزیابی کیفی مناقصه گران

هدف از ارزیابی کیفی مناقصه گران

 1. افزایش کارایی مناقصات.
 2. تضمین کیفیت خدمات و کالاها.
 3. به کارگیری مناقصه گران توانمند و باسابقه.
 4. ایجــاد محیــط رقابــت کیفی برای توســعه فعالیتهای اقتصادی.

فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران

 1. تمهیــدات ارزیابــی:
  • قبل از انتشــار آگهــی ارزیابی، اقدام های زیر باید انجام شود:
   1. تأمیــن مالی بــرای انجام تعهــدات موضوع مناقصه.
   2. انجــام مقدمات لازم برای اجــرای تعهدات موضــوع مناقصه، مانند تهیــه و تصویب مطالعات، نقشه ها، فهرست مقادیر و نظایر آنها. 
   3. تهیــه گزارش شــناخت.
   4. مســتند ســازی پیــش از فراخــوان و تهیه صورتجلســه پیش از فراخوان. 
   5. تهیــه آگهــی ارزیابــی. 
   6. تهیه اســتعلام ارزیابی.
   7. تشــکیل کمیته فنی – بازرگانی یا ابلاغ کیفی به مدیر طرح، حسب مورد. 
   8. تهیه برنامه زمانی ارزیابی.
 2. انتشــار آگهی ارزیابی:
  • آگهی ارزیابی کیفــی مناقصه گران که در صورت لزوم انجام می شــود، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
   1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار.
   2. موضوع مناقصه. 
   3. تاریــخ، مهلت و نشــانی دریافت اســتعلام ارزیابی مناقصه گران.
   4. نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد.
   5. نحوه دریافت اســناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم بعد ازپایان یافتن مهلت تحویل استعلام ها، در صورت تحقق شرایط انحصار بــه منظور اطمینان یافتن از انحصار، آگهی ارزیابی حداقل برای یک بار باید تجدید شود. توزیــع اســتعلام ارزیابی و دریافت پاســخ متقاضیان
 3. اســتعلام ارزیابــی بایــد حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
  1. نام و نشانی مناقصه گزار.
  2. موضوع مناقصه.
  3. مــدارک صلاحیــت و گواهینامه های لازم، حسب مورد.
  4. مقــدار یا بــر آورد اولیه موضــوع مناقصه، حسب مورد.
 4. معیارهای ارزیابی:
  • اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام شود. (روش وزنی: دراین روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صد در صد می باشــد و هر مناقصه گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کســب می کند. امتیازکل هر مناقصه گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیازکسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می باشــد. حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز، باید دراستعلام ارزیابی ذکر شود).
 5. ارزیابــی و امتیاز دهی:
  • ارزیابی و امتیازدهی به استعلام های تحویل شده، باید درموعد مقرردربرنامه زمانی ارزیابی و پس ازپایان مهلت تحویل استعلام ها انجام شود.
 6. تهیه و اعلام فهرست/ لیست کوتاه:
  • تهیه فهرســت کوتاه فراینــدی است که در آن از بین کسانی که اســناد ارزیابی کیفی مناقصه گران را ارسال کرده اند، تعدادی که بر اساس این آیین نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده میشوند.

ارزیابی کیفی مناقصه گران

معیارهای ارزیابی پیمانکاران

تجربه – سابقه اجرایی

الف) ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اســاس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشــابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشــته تعیین می شــود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از آن توسط مناقصه گر انجام شده باشد. اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه، حذف کرد.

ب) در اســتعلام ارزیابــی مناقصاتی که مبلغ بــر آوردی آنها بیش از یکصــد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیاز دهی تجربه می توان تعداد و حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند «الف» این ماده تعیین کرد.
  

حسن سابقه در کارهای قبلی

برای تعیین امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.

توان مالی

ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اســاس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می شود.

توان تجهیزاتی

الــف) نحــوه تعییــن امتیــاز تــوان تجهیزاتی پیمانــکاران با توجه به ماهیت کار و ماشــین آلات و تجهیزات مورد نیاز در اســتعلام ارزیابی تعیین می شود. در صورتی که امکان تأمین حداقل ماشین آلات و تجهیــزات مورد نیاز پروژه احراز شــود، حداکثر امتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق میگیرد.

ب) در صــورت نیــاز پروژه به ماشــین آلات خــاص، کارفرما می توانــد از پیمانکار نحوه تأمین ماشــین آلات یاد شده را درخواســت کند، در این قبیــل مــوارد، پیمانکار مــی تواند به جای اســناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشــین آلات را همراه با اسناد معتبر برای کارفرما ارائه کند.

توان فنی و برنامه ریزی

ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی پیمانکاری بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام می شود:

 1. کفایت کارکنان کلیدی، توان برنامه و کنترل پروژه.
 2. دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی. 
 3. تجربه در زمینه تأمین کالا.
 4. توان مدیریتی. 

ارزیابی کیفی مناقصه گران

در آخر

در اسناد مناقصه که شامل پاکت "الف"، "ب" و "ج" می باشد، پاکت "ب" اختصاص به فرم های ارزیابی کیفی دارد. جهت دانلود فرم های خام ارزیابی کیفی مناقصه گران می توانید اینجا کلیک نمایید.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

منابع:
دپارتمان مزایده و مناقصه سامانه جامع صنعت ساختمان.

قانون برگزاری مناقصات

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا