مقالات کارگشا

صورتجلسه – بررسی ماهیت قراردادی و کاربرد صورتجلسات

بررسی ماهیت و کاربرد صورتجلسات

صورتجلسه چیست؟

صورتجلسه یا گواهی انجام کار سندی است که تایید کننده کیفیت و حجم فعالیتی اجرایی در پروژه و یا تایید توافقات صورت گرفته پیرامون موضوعی خاص در چارچوب قرارداد بوده و به امضای رئیس کارگاه پیمانکار، مهندس ناظر، مشاور و یا کارفرما می رسد. صورتجلسات باید به طور متوالی (بر اساس تاریخ) شماره گذاری شود. صورتجلسات با توجه به دپارتمان های ذیربط در ارکان پروژه، باید حداقل در 4 نسخه تهیه شوند.

با رجوع به فرهنگ لغات و قوانین جاری و همچنین بررسی انجام شده در موارد کاربرد و درج لغات صورتمجلس و صورتجلسه در شرایط عمومی پیمان و فهارس بها، مشخص می گردد که از نظر قانونگذار، اختلافی در کاربرد این لغات نبوده و هر دو کلمه را می توان برای مفهوم مورد انتظار که همان "سند درج تصمیمات و توافقات صورت گرفته در یک جلسه (مجلس)" می باشد به کار برد و ذکر تعاریفی مجزا برای این دو کلمه تا جایی که نگارنده این مطلب تحقیق نموده است فاقد هر گونه مستند قانونی و یا حتی عرفی می باشد.

ضوابط تنظیم صورتجلسات

صورتجلسات در موارد تعیین شده در پیمان، باید در حین اجرای عملیات و بر اساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کار ها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند :

 • نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورتجلسه
 • ذکر دلایل و توجیهات فنی لازم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه
 • ارائه توضیحات کافی و ترسیم نقشه های چون ساخت با جزئیات کامل
 • اسناد کنترل کیفیت یا برگه های آزمایشگاهی به همراه بیان مشخصات فنی کار و مجوز های مربوطه
 • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات

همچنین صورتجلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر (این مورد بسیار مهم است و همکاران گرامی با توجه کامل به آن می توانند از بروز مشکلات آتی در استناد به صورتجلسات مبهم توسط هر یک از طرفین قرارداد جلوگیری نمایند) ابلاغ شود. صورتجلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نیوده و قابل استناد نمی باشد. همچنین یادآور می گردد که ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسئولیت و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند در زمان دیگر انجام شود.

هر گونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورتجلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورتجلسه مجاز نمی باشد.

انواع صورتجلسات در کارگاه ها

صورتجلسات را می توان با استناد به شرایط عمومی پیمان، فهرست بها و دیگر آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و با توجه به نیاز پروژه ها در تهیه اسناد صورت وضعیت های موقت و قطعی، به انواع زیر دسته بندی نمود:

 1. صورتجلسه تحویل کارگاه
 2. صورتجلسه درستی نقاط نشانه و مبدأ
 3. صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه
 4. صورتجلسه موقت احجام عملیات اجرایی (صورتجلسات درصدی)
 5. صورتجلسه متره قطعی احجام عملیات اجرایی
 6. صورتجلسه هماهنگی ارکان پروژه (مالی، قراردادی، ایمنی، فنی و …)
 7. صورتجلسه مصالح پای کار (برای تنظیم صورت وضعیت های موقت)
 8. صورتجلسه خدمات متقابل با دیگر پیمانکاران مستقر در سایت
 9. صورتجلسه خسارات وارده به پروژه ناشی از بروز حوادث
 10. صورتجلسه توقف بخشی از عملیات اجرایی ناشی از کشف اشیای عتیقه
 11. صورتجلسه خدمات و نیروی انسانی متعلق به پیمانکار و در اختیار کارفرما
 12. صورتجلسه تامین آیتم های تجهیز کارگاه
 13. صورتجلسه فواصل حمل
 14. صورتجلسه خروج مصالح و ماشین آلات مازاد بر نیاز پیمانکار از کارگاه
 15. صورتجلسه برچیدن کارگاه
 16. صورتجلسه قیمت جدید
 17. صورتجلسه برداشت های مشترک نقشه برداری
 18. صورتجلسه تحویل موقت
 19. صورتجلسه رفع نقص
 20. صورتجلسه تحویل قطعی

به منظور آشنایی با کاربرد هر یک از صورتجلسات فوق الاشاره، به تفکیک به بررسی انواع صورتجلسات می پردازیم.

صورتجلسه تحویل کارگاه

مطابق بند "ب" ماده (28) شرایط عمومی پیمان؛ کارفرما بعد از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله  پیمان باشد ، به پیمانکار اعلام می کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتجلسه هایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه بنماید.

صورتجلسه درستی نقاط نشانه و مبدأ

طبق بند "الف" ماده (19) شرایط عمومی پیمان؛ پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، باید نقاط نشانه و مبداء را از لحاظ تطبیق با نشانه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ، درستی آنها را تائید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس از آغاز عملیات، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست. (بنابراین داشتن تیم نقشه برداری حرفه ای و متخصص از همان شروع قرارداد برای هر پیمانکاری بسیار حیاتی و لازم است)

صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه

مطابق بند "ب-3" ماده (20) شرایط عمومی پیمان؛ نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتجلسه شود .

صورتجلسه موقت احجام عملیات اجرایی (صورتجلسات درصدی)

در متن شرایط عمومی پیمان اشاره ای به این گونه صورتجلسات نشده است ولی دستگاه نظارت به دلیل ضیق وقت در تهیه و رسیدگی به صورتجلسات احجام عملیات اجرایی و یا به دلیل عدم تکمیل فعالیت ها در خلال فرجه های ماهانه ارسال و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت پیمانکار، با هماهنگی کارفرما از پیمانکار می خواهد که برای رسیدگی به احجام عملیات اجرایی که یا نیمه تمام است و یا صورتجلسات آن در دست تهیه است، یک نسخه پیش نویس مربوط به احجام عملیات اجرایی را که در آن هر یک از فعالیت های اجرایی به تفکیک آیتم های صورت وضعیت تفکیک گردیده است را تهیه نماید و جهت بررسی ارائه کند. عموماً این پیش نویس ها با درصدهایی نزدیک به واقعیت و یا 70 درصد (طبق نظر دستگاه نظارت) و به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار در صورت وضعیت ها محاسبه و پرداخت می گردد. این صورتجلسات جنبه موقت داشته و قابل استناد در صورت وضعیت های بعدی نمی باشد و برای هر صورت وضعیت با توجه به ماهیت کار، تهیه و ارائه می گردد.

صورتجلسه متره قطعی احجام عملیات اجرایی

طبق بند "الف" ماده (37) شرایط عمومی پیمان؛ به منظور ایجاد امکان برای تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده 40، پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورتجلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

صورتجلسه هماهنگی ارکان پروژه (مالی، قراردادی، ایمنی، فنی و …)

در همه پروژه ها (در دفاتر مرکزی و یا در کارگاه ها) جلسات هماهنگی قراردادی، ایمنی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مالی و فنی به دفعات و عموماً به صورت هفتگی تشکیل می گردد که در این جلسات تصمیمات مهمی پیرامون مباحث مدیریت مالی و فنی پروژه ها اتخاذ می گردد. صورتجلسه های مربوط به این جلسات مشترک، توسط مهندس مشاور تهیه شده و بعد از أخذ تأیید ارکان پروژه جهت تصویب به کارفرما ارسال می گردد و همزمان هم یک نسخه رونوشت صورتجلسه با نامه مهندس مشاور جهت اصلاع و اقدام به موقع به پیمانکار ارسال می گردد. کارفرما نیز پس از تأیید موارد مندرج در صورتجلسات هماهنگی، یک نسخه از این صورتجلسات را با نامه به هر یک از ارکان پروژه برای اجرا ابلاغ می نماید (در برخی از پروژه ها این وظیفه به مهندس مشاور و یا مدیر طرح تفویض می گردد). صورتجلسه های ابلاغ شده توسط کارفرما ملاک تهیه مدارک مورد نیاز، دستور کار کارهای انجام گرفته و همچنین رسیدگی و تأیید صورتمجالس مترتب بعدی در محاسبه احجام و غیره قرار می گیرد.

طبق ماده (2) موافقتنامه پیمان، این صورتجلسات بخشی از اسناد تکمیلی است که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد و جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.

این صورتجلسات می تواند شامل موارد متعددی ازقبیل صورتجلسه تأیید مشخصات فنی مورد نیاز مصالح و تجهیزات پروژه طبق بند "ب-1" ماده (20) شرایط عمومی پیمان، صورتجلسه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیرات مجاز پیمانکار طبق بند "الف" ماده 30 شرایط عمومی پیمان و صورتجلسات تغییر مقادیر احجام طبق مواد (29) و (39) شرایط عمومی پیمان و … باشد.

صورتجلسه مصالح پای کار

مصالح و تجهیزات پای کار، به مصالحی اطلاق می شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود. قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور در کارگاه یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده اند نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می روند.

این مصالح و تجهیزات با توجه به برنامه زمانبندی اجرای کار و مطابق مشخصات فنی پروژه، توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار می شود که قابل اندازه گیری یا شمارش باشد. هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای کار اندازه گیری می شود و برای پرداخت در صورت وضعیت های موقت (به غیر از آخرین صورت وضعیت موقت) با دستگاه نظارت صورتجلسه می گردد. صورتجلسه مصالح پای کار جنبه موقت دارد و در هر صورت وضعیت مجدداً تهیه و تنظیم می گردد.

صورتجلسه صورتجلسات خدمات متقابل با دیگر پیمانکاران مستقر در سایت

در اجرای پروژه و به اقتضای نوع فعالیت های اجرایی چارچوب قرارداد ها با کارفرما، به دفعات اتفاق می افتد که پیمانکاران همجوار در یک پروژه، خدمات متقابلی به یکدیگر ارائه می دهند که باید این خدمات طبق توافقات فی مابین پیمانکاران و تحت نظارت مهندس مشاور و کارفرما انجام گیرد.

طبق بند "د" ماده (18) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود.

صورتجلسه خسارات وارده به پروژه ناشی از بروز حوادث

طبق بند "ج" ماده (21) شرایط عمومی پیمان، در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که اولاً مراتب را به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد و ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. این امر خود مستلزم تنظیم و أخذ تأیید صورتجلسه میزان خسارت وارده به کار و می باشد که به تأیید مهندس مشاور و کارفرما نیز رسیده باشد.

صورتجلسه توقف بخشی از عملیات اجرایی ناشی از کشف اشیای عتیقه

طبق ماده (26) شرایط عمومی پیمان، هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگه داری یا انتقال اشیای عتیقه ،اقدام فوری به عمل می آورد. پیمانکار یابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیربط ، برای حفظ و نگه داری اشیاء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد. هرگاه اجرای این ماده ، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار می شود. بنابراین تنظیم صورتجلسات گام به گام در برخورد با چنین موضوعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

صورتجلسه خدمات و نیروی انسانی متعلق به پیمانکار و در اختیار کارفرما

طبق بند "و" ماده (39) شرایط عمومی پیمان، با توجه به این که مالکیت ساختمان های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل های تحویلی کارفرما نصب یا احداث نموده است، متعلق به پیمانکار است، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود. همچنین در مواردی و برای انجام خدماتی خارج از چارچوب موضوع پیمان، نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکار در اختیار کارفرما قرار می گیرد که این مورد و مورد بالا را می بایست در قالب صورتجلسات خدمات ارائه شده به کارفرما تنظیم و به تأیید کارفرما و مهندس مشاور رساند.

 صورتجلسه تامین آیتم های تجهیز کارگاه

طبق بند "الف" ماده (20) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن را مبنا تجهیز کارگاه قرار دهد. برای تهیه مستندات پرداخت هزینه های تأمین ساختمان ها و تأسیسات در تجهیز کارگاه، پیمانکار باید بعد از تأمین هر یک از ساختمان ها و تجهیزات مورد نیاز در طرح تجهیز کارگاه که قبلاً به تأیید مهندس مشاور و کارفرما رسانده است، نسبت به تهیه و تنطیم و أخذ تأیید صورتجلسات تکمیل این موراد اقدام نماید و اسناد آن را جهت پرداخت در صورت وضعیت های موقت و قطعی، ضمیمی نماید.

صورتجلسه فواصل حمل

مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و شهرسازی است. در مورد راه هایی که در دفترچه یاد شده مسافتی برای آن ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور مسافت آن ها تعیین می شود. بنابراین تنظیم و أخذ تأیید مسافت حمل ردیف هایی که طبق توضیحات فهرست بها حمل مازاد بر 30 کیلومتر به آن ها تعلق می گیرد، یکی از مهمترین صورتجلسه های مورد نیاز در هر پروژه عمرانی می باشد. همچنین به دلیل تفاوت بهای حمل مصالح در راه های آسفالتی با راه های خاکی و شنی، این مورد نیز باید به صراحت در متن صورتجلسه ها قید گردد.

صورتجلسه خروج ماشین آلات و ابزار مازاد بر نیاز پیمانکار از کارگاه

طبق بند "و" ماده (20) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزار را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آلات که در کارگاه مورد نیاز نیست، پیمانکار  تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور به تقاضای او رسیدگی می کند و در صورتی که موجه باشد، اجازه خروج می دهد. این موارد با تنظیم صورتجلساتی در این خصوص انجام می گیرد.

صورتجلسه برچیدن کارگاه

طبق بند "و" ماده (39) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل های تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد، از محل های یاد شده خارج کند. به علاوه پیمانکار، باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند. در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید. در این صورت پیمانکار حق اعتراضی نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد. بنابراین تنظیم و أخذ تأیید صورتجلسه برچیدن کارگاه برای جلوگیری از ادعای هر یک از طرفین قرارداد در خصوص هزینه های مرتبط با آن جزو الزامات مورد نیاز کار می باشد.

صورتجلسه قیمت جدید

طبق بند "ج" ماده (29) شرایط عمومی پیمان، اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، ملاک پرداخت است. صورتجلسه قیمت جدید از جمله مواردی است که بلافاصله باید تهیه و تأیید گردد تا از بروز اختلاف نظر در آینده جلوگیری گردد. این مورد از جمله مواردی است که به دلیل اهمیت خاصی که دارد در پروژه های مختلف محل چالش پیمانکاران با مهندس مشاور و کارفرما است.

صورتجلسه برداشت های مشترک نقشه برداری

طبق بند "ب" ماده (19) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتجلسه کند. در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس می کنند. 
تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند، یا به هر صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین آثار آنها، صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. بنابراین برداشت های مشترک نقشه برداری باید صورتجلسه گردیده و در اسناد پروژه ثبت گردد. این صورتجلسات در محاسبات حجم عملیات خاکی و کنترل رواداریها بسیار حائز اهمیت است.

صورتجلسه تحویل موقت

طبق ماده (39) شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شود، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید. مهندس مشاور، به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تایید، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید. هرگاه هیأت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند اقدام به تنظیم صورتجلسه تحویل موقت می نمایند.

صورتجلسه رفع نواقص ( صورتجلسه رفع دیفکت یا پانچ لیست)

طبق ماده (39) شرایط عمومی پیمان، هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی درکارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورتجلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نواقص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتجلسه تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می دهد. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما، دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نواقص تعیین شده، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نواقص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه با نتایج آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تائید کارفرما، به پیمانکار ابلاغ شود.

هر یک از نواقص موجود در کار در قالب چک لیست هایی که از قبل تنظیم گردیده است مورد بازبینی مجدد قرار می گیرد و در صورت رفع نقص، گواهی رفع نقص به امضای بازدید کنندگان خواهد رسید که این گواهی ها پیوست صورتجلسه رفع نواقص پروژه خواهد شد.

صورتجلسه تحویل قطعی

طبق ماده (41) شرایط عمومی پیمان، در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را، به همان گونه که در ماده (39) شرایط عمومی پیمان برای تحویل موقت پیش بینی شده است، معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. هیات تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد. کارفرما پس از صورتجلسه تصویب تحویل قطعی کار، آن را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منبع : دپارتمان متره و برآورد سامانه جامع صنعت ساختمان

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا