مقالات کارگشا

روشهای حصارکشی کارگاهی طبق ضوابط شهرداری

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

حصار کارگاهی، سازه ای است موقتی که برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل محدوده کارگاه ساختمانی ساخته و برپا می گردد. مالکین کلیه بناهایی که شروع به تخریب می نمایند، موظف به اجرای اصولی حصار کارگاهی می باشند.

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

مشخصات حصار حفاظتی موقت

طبق بخشنامه شهرداری تهران حصار حفاظتی موقت پیرامون کارگاه باید از صفحات فلزی (شادولاین و یا ورق های کرکره ای فلزی آهنی و یا گالوانیزه) و به رنگ آبی–سفید (رنگ آبی در قسمت بالا و نماد آسمان آبی و رنگ سفید در پایین و به نشانه زمین پاک می باشد) تشکیل گردد که فاقد اجزاء و گوشه های تیز و برنده باشد. ارتفاع حصار حفاظتی موقت اطراف کارگاه ساختمانی نباید از کف معابر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از ۱۹۰ سانتی متر بوده و در فواصل حداکثر 2 متر دارای پایه های عمودی بوده و با شرایط ذیل طراحی گردد :

 • طراحی برای محل های کم خطر ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع و یک بار متمرکز ۱۰۰ کیلوگرمی در هر نقطه از اجزای آن درنظر گرفته شود .
 • طراحی برای محل های عبور پرخطر و دارای احتمال برخورد خودروهای عبوری با حصار باید باتوجه به ضوابط و مقررات فصل هفتم آئین نامه بارگذاری پل ها (حفاظت از وسایل نقلیه و تامین ایمنی عابران پیاده) انتخاب گردد.
 • تخته چوبی و یا سایر مصالحی که برای ساخت حصار حفاظتی موقت بکار می روند باید فاقد اجزا و یا گوشه های تیز و برنده باشند.

یادآوری : حصار کارگاهی می تواند تا حداکثر ۵۰ سانتیمتر یا یک دوم عرض پیاده رو را اشغال نماید در مواردی که عرض پیاده رو کمتر از یک متر می باشد، حصار کارگاهی به عرض تمام پیاده رو خواهد بود.

مراحل اجرایی نصب حصار حفاظتی موقت

مرحله اول: آماده نمودن پایه ها
در ابتدا ما نیاز داریم تا پایه هایی تهیه کنیم تا ورق های حفاظ را روی آن نصب کنیم. برای این کار بهتر است از پایه هایی از جنس آهن در اشکالی مانند نبشی پروفیل  قوطی و یا لوله استفاده کنیم. پیشنهاد می گردد پایین هر پایه قطعه ای فلزی به شکل صلیب ایجاد گردد تا درگیری این پایه ها با مصالح پرکننده بیشتر شود.

مرحله دوم: حفر چاله
چاله هایی حفر کنیم تا پایه حفاظ را در آن بکاریم. حداکثر 2 متر بین هر چاله فاصله میگذاریم. سپس پایه ها را در آن قرار داده و ملات شن ماسه و سیمان آن را در جای خود محکم میکنیم.

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

مرحله سوم: نصب قوطی های افقی
پس از ثابت شدن پایه ها و گیرایی کامل ملات داخل چاله ها، پایه های عمودی را بوسیله پروفیل های افقی توسط جوش به یکدیگر متصل می نماییم تا یک بستر مناسب جهت نصب ورقهای کارگاهی ایجاد گردد.

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

مرحله چهارم : نصب ورق حفاظ
ورق های حفاظ را بوسیله تفنگهای میخ کوب و یا بوسیله پیچ های سرمته (پیچ خودکار) به پایه های نصب شده متصل می نماییم. لازم است تا ورق ها را صاف و بصورت عمودی در کنار یکدیگر چیده شود تا از ایجاد ظاهری نامناسب جلوگیری شود.

مرحله چهارم : رنگ آمیزی
در این مرحله باتوجه به شرایط و ضوابط شهرداری منطقه و یا شهر که بطور معمول چندین سال یکبار تغییر می نماید عملیات رنگ آمیزی ورق های نصب شده صورت می پذیرد.

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

بندهایی از آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی :

 1.  ﻣﺠﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ(از ﻧﻈﺮ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ) راﻫﺮوﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه، ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ، ﺷﻤﻊ ﻫﺎ و ﺳﭙﺮﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﭘـﻞ ﻫـﺎ، ﺣﺼﺎرﻫﺎ، ﺣﻔﺎظ ﻫﺎ و دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ، ﻧـﺼﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺨﺺ ذﻳﺼﻼح دارای ﭘﺮواﻧـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ ﻗـﺮار دﻫﺪ
 2. ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﻣﺤﺼﻮر و از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻃﺮاف ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ  ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه، ﻛﻪ در ﺷﺐ و روز ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ
 3. ﻣﺴﺪود ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﺎده روﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮای اﻧﺒـﺎر ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﻫﺎ ی 1 و 2 و ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  • وﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣـﻮادﺛﻲ ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮان، ﺧﻮدروﻫﺎ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، اﺑﻨﻴﻪ و درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎورﻧﺪ . ﻣﺼﺎﻟﺢ و وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻮق ﺷﺐ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ درﺧﺸﺎن و ﭼﺮاغ ﻫـﺎی ﻗﺮﻣـﺰ اﺣﺘﻴـﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ .
  •  در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺠﺎور آن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻟﻐﺰش، ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﻳﺎ رﻳﺰش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .
  • در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی دارﺑﺴﺖ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳـﺪ با اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺆﺛﺮ از ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد
 4. با توجه به بند 2-11-2 مبحث مقررات ملی ساختمان ، نصب تابلوی مشخصات ساختمان با ابعاد و اندازه استاندارد توسط مجری الزامی است.

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

نرده حفاظتی موقت در کارگاه ساختمانی

نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در مواردی که ارتفاع سقوط بیش از ۱۲۰ سانتی متر باشد نصب گردد .

حصار یا حفاظ کارگاه های ساختمانی

 1. ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از ۹۰ سانتی متر کمتر از ۱۱۰ سانتی متر بیشتر باشد ، همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیب دار نباید از ۷۵ سانتی متر کمتر و از ۸۵ سانتی متر بیشتر باشد.
 2. نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ۲ متر ، دارای پایه های عمودی بوده و ساختمان واجزای سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل صد کیلوگرم نیرو بر مترمربع و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید . بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می گیرد داشته باشد.
 3. در اجرای نرده حفاظتی نبایستی قسمت های تیز و برنده وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط با این مقاله را در کارگشا دنبال کنید:

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

منبع : دپارتمان اجرا سامانه جامع صنعت ساختمان (کارگشا)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا