مقالات کارگشا

حمل خاک، مصالح رودخانه ای (توونان)، اساس و زیر اساس در فهرست بهاء ابنیه

مقدمه

فصل اول: عملیات تخریب

فصل دوم: عملیات خاکی با دست

فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

فصل بیست و ششم: اساس و زیر اساس

 

مقدمه:

اگر شما هم یکی از دست اندر کاران حوزه ساخت و ساز باشید بی شک با آیتم های مربوط به حمل و نقل خاک در فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور آشنا می باشید و شاید بارها محاسبات مربوط به فصول دارای آیتم های حمل خاک شما را نیز سرگردان کرده باشد. در این مقاله سعی می کنیم با بیانی متفاوت به بررسی جزء به جزء این موضوع بپردازیم و با تهیه چک لیست ساده ای از آیتم های مورد نیاز در محاسبات حمل مصالح خاکی، برای همیشه این دغدغه را که در تهیه صورت وضعیت ها چگونه حمل خاک را محاسبه نمایم برطرف کنیم. با ما همراه باشید.

قبل از اینکه این بحث را به صورت جدی تر دنبال کنیم بهتر است مقداری به عقب برگردیم. ما در مقالات قبل به بررسی کلیه مصالح مشمول پرداخت حمل در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختیم. با هم بررسی نمودیم که در 11 فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، فصلی مجزا برای محاسبه و پرداخت حمل مصالح در نظر گرفته شده است و در 6 مورد از فهارس بهای مذکور به این مورد اشاره ای نشده است. لیست این موارد را می توانید در مقاله " بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه" مطالعه نمایید.

همچنین در مقاله ای جداگانه به بررسی حمل آهن آلات در فهرست بهای ابنیه سال 1396 پرداختیم. در آن مقاله نیز به تفصیل بیان نمودیم که در محاسبات مربوط به حمل آهن آلات در فهرست بهای ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور، چه فصولی مشمول محاسبات حمل آهن آلات می شود و روش انجام این محاسبات به چه طریقی انجام می شود. این موارد را می توانید در این مقاله " حمل آهن آلات – بررسی آیتم ها در فهرست بها ابنیه سال 1396" مطالعه نمایید. مطالعه این مقاله را توصیه می کنیم زیرا به بررسی مشکل موجود در فهرست بهای ابنیه بابت حمل برخی آهن آلات نیز اشاره نمودیم.

برای بررسی حمل خاک در فهرست بهای ابنیه سال 1397 ضمن بررسی مقدمه فصول مرتبط با حمل مصالح خاکی، به بررسی آیتم های مورد استفاده در بحث حمل خاک نیز  می پردازیم. شاید برای شما هم سوال باشد که چه فصولی از فهرست بهای ابنیه در این محاسبات در نظر گرفته می شوند و اساساً برای اینکه آیتمی از حمل خاک و مصالح خاکی فراموش نشود، باید بررسی ها را در چه فصولی انجام دهیم. این فصول شامل موارد زیر می شود:
فصل اول : عملیات تخریب 
فصل دوم : عملیات خاکی با دست
فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین
فصل بیست و ششم : اساس و زیر اساس

ملاحظه می کنیم که 4 فصل از فصول فهرست بهای ابنیه به نوعی درگیر محاسبات حمل و نقل مصالح خاکی می باشد. حال به صورت جداگانه به بررسی مقدمه و آیتم های دخیل در حمل خاک، مصالح رودخانه ای (توونان)، اساس و زیر اساس می پردازیم.

 

فصل اول : عملیات تخریب

در نگاه اول شاید به ذهن خطور کند که فصل تخریب ارتباطی با خاک و خاک برداری ندارد. بله تا حدودی درست است. ولی شایان ذکر است که ما برای حمل نخاله های حاصل از عملیات تخریب، ردیف حمل جداگانه ای در این فصل نداریم و همانگونه که در بند 6 مقدمه فصل اول (عملیات تخریب) قید شده است، در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم شود مصالح تخریبی از محل انباشت موقت در کارگاه خارج شود، بهای بارگیری، حمل و باراندازی آن طبق ردیف های مربوط به حمل از فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت خواهد شد. حجم مصالح حمل شده نیز با توجه به همین بند، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت می شود.
بنابراین هر گاه نیاز به خروج مصالح ناشی از تخریب از داخل کارگاه به بیرون باشد و یا حتی نیاز به جابجایی این مصالح از انبار موقت به محلی دیگر در کارگاه باشد (البته با دستور کتبی دستگاه نظارت و بنا به ضرورت ایجاد شده که ممکن است ناشی از کمبود فضا باشد)، هزینه های حمل و نقل طبق ردیف های مربوط به حمل از فصل سوم (عملیات خاکی با ماشین) پرداخت می شود.

 

عملیات خاکی تخریب

 

فصل دوم: عملیات خاکی با دست

برای بررسی حمل خاک در فصل دوم فهرست بهای ابنیه، نکاتی وجود دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم:

  1. طبق بند 3 مقدمه فصل دوم، حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار و صورت مجلس ها محاسبه و پرداخت می شود و به صراحت اعلام شده است که از بابت تغییر حجم ناشی از نشست (کاهش حجم)، تورم (افزایش حجم) یا کوبیدن مصالح هیچ گونه پرداختی به عمل نخواهد آمد. 

بنابراین طبق بند 14-1 مقدمه فصل دوم در خصوص محاسبه حجم حمل خاک های حاصل از خاک برداری، پی کنی، گود برداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا محل خاکریزها در داخل کارگاه و یا هر محل مشخص شده ای توسط دستگاه نظارت، حجم خاک حمل شده طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه خواهد شد و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. 

همچنین طبق بند 14-2 مقدمه فصل دوم، در مورد خاک های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای مصرف خاکریزها، به صراحت اشاره شده است که حجم خاکی که حمل برای این منظور می شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف در نظر گرفته می شود و این حجم ارتباطی به حجم خاک بارگیری شده در داخل کامیون و حجم خاک محل قرضه ندارد.

     2. طبق بند 15 مقدمه فصل دوم، ردیف های حمل درج شده در فصل عملیات خاکی با دست، برای خاک ها و مواد زایدی که با دستور دستگاه نظارت به خارج کارگاه حمل می شوند و یا بنا به صلاحدید نظارت و با توجه به نیازهای آتی کارگاه به خاک مناسب در داخل کارگاه جابجا شده و نکهداری می شوند، تنها یک بار منظور می شود.

به عبارت دیگر، برای انباشتن (دپو کردن ) و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. البته به این موضوع نیز اشاره شده است که اگر چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد خاک در داخل کارگاه و یا حمل مجدد خاکی که از کارگاه خارج شده است به داخل کارگاه اجتناب ناپذیر باشد، حمل و بارگیری اضافی انجام شده توسط پیمانکار با پیشنهاد مهندس مشاور و طبق دستور کار و صور ت جلسه ای که به تأیید کارفرما نیز رسیده باشد، از ردیف های مربوط قابل پرداخت است. بنابراین باید دقت شود که برای دریافت هزینه حمل این موارد علاوه بر دستور کار و صورتمجلس حمل، به تصویب و تأیید کارفرما هم نیاز می باشد.

   3. طبق بند 19 مقدمه فصل دوم، علیرغم اینکه عملیات خاکی با دست عموماً با هزینه بیشتری نسبت به انجام عملیات مشابه توسط ماشین انجام می شود، چنانچه به دلیل وجود معارض و یا محدودیت فضا و یا موارد مشابه، بارگیری خاک و مواد حاصل از خاک برداری با دست در کامیون انجام شود هزینه آن بر اساس عملیات بارگیری و حمل با ماشین پرداخت خواهد شد.

    4. در برخی آیتم های فصل دوم قید شده است که خاک در کنار محل خاکبرداری ریخته شود که منظور این است که حملی توسط چرخ دستی در آیتم دیده نشده و اگر به هر دلیلی مجبور به حمل شدیم، دستور کار آن باید از سوی نظارت مقیم ابلاغ و آیتم مورد نظر پس از اجرا صورتجلسه شود.

    5. در آیتم شماره 020401 فهرست بهای ابنیه، که از آن به حمل خاک با وسایل دستی تا 50 متر یاد می کنیم (توجه شود که این آیتم صرفاً بارگیری و حمل می باشد و عملیات کندن خاک در آن منظور نشده است و در صورت انجام عملیات کندن خاک، باید این عملیات جداگانه از آیتم های مناسب مانند 020101 الی 020104 محاسبه و توسط پیمانکار مطالبه گردد)، قیدی قرار دارد که باید به آن توجه کنیم. همچنین توجه شود که طبق مندرجات متن آیتم، این آیتم زمانی قابل پرداخت خواهد بود که استفاده از ماشین برای حمل در محلی خاص ممکن نباشد. بنابراین در موارد خاص که خاکبرداری در محل هایی انجام می گیرد که استفاده از ماشین به دلایلی نظیر نداشتن دسترسی مناسب و یا ایجاد خطر برای کارگران و یا ساختمان های مجاور ممکن نباشد، باید دستور کار مربوطه از دستگاه نظارت أخذ شود و عملیات انجام شده پس از اتمام آن، صورتجلسه گردد.

نکته دیگری که در این آیتم قابل اشاره می باشد این است که دستگاه نظارت نمی تواند کسری از آیتم را به دلیل کمتر بودن فاصله حمل از 50 متر پرداخت نماید. به این مفهوم که اگر حتی فاصله حمل 20 متر هم باشد، کل آیتم حمل تا 50 متر به صورت کامل باید پرداخت شود و فقط این تناسب هزینه پرداخت بابت فاصله حمل بایستی در آیتم بعدی که به صورت اضافه بهایی به این آیتم تعلق می گیرد، اعمال شود. به عنوان نمونه اگر شما خاکی را از محل برداشت تا محل بارانداز به مقدار 70 متر حمل نمایید، 50 متر اول آن از آیتم 020401 به صورت کامل پرداخت می شود و 20 متر بعدی از آیتم شماره 020402 با اعمال ضریب 0.4 به حجم خاک حمل شده بابت اختلاف فاصله حمل از 70 متر تا 100 متر قابل پرداخت می باشد. در این مثال اگر فاصله حمل 20 متر هم باشد آیتم شماره 020401 (و یا آیتم شماره 020101) باید به صورت کامل پرداخت شود.

    6.  بابت حمل هر گونه خاک زراعتی که تهیه و به صورت دستی حمل، ریخته، پخش و تسطیح می گردد، جز هزینه قابل پرداخت طبق آیتم شماره 020503 فهرست بها، حمل جداگانه ای قابل پرداخت نمی باشد. بنابراین پیمانکار باید دقت کند درصورتیکه در قرارداد خود حجم قابل ملاحظه ای خاک زراعی دارد، حتما هزینه حمل را در قیمت پیشنهادی خود منظور نماید.

    7. در آیتم شماره 020504 فهرست بها، بابت ریختن خاک کنار گودها به داخل گود، آیتم شماره 020505 بابت پخش و تسطیح خاک، آیتم شماره 020601 و 020602 بابت آب پاشی و کوبیدن و متراکم نمودن خاک، هیچگونه هزینه حملی منظور نشده است و اساساً این آیتم ها مربوط به عملیاتی است که بر روی خاک حمل شده انجام می گیرد و بابت تهیه و حمل این خاک ها از داخل و یا خارج کارگاه باید از آیتم های موجود در فصل دوم و یا فصل سوم استفاده نماییم.

 

عملیات خاکی با ماشین

 

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

مشابه فصل دوم، برای بررسی حمل خاک در فصل سوم فهرست بهای ابنیه، نکاتی وجود دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم:

   1.مشابه فصل دوم، در مقدمه این فصل نیز به صراحت اعلام شده است که حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستور کارها و صورت مجلس ها، محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن، هیچ گونه پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد. مورد فوق الذکر در بندهای 12-1 و 12-2 مقدمه فصل سوم توضیح داده شده است.

    2. مشابه فصل دوم، طبق بند 13 مقدمه فصل سوم، ردیف های حمل درج شده در این فصل، برای خاک ها و مواد زاید که به خارج کارگاه حمل می شود یا در داخل کارگاه جابجا می شود، تنها یک بار پرداخت می شود. در صورت وجوب این جابجایی که ضرورت آن توسط دستگاه نظارت و با ابلاغ دستور کار کتبی انجام می شود، علاوه بر اینکه کار انجام شده بعد از اجرا باید صورتمجلس گردد، دستور کار نظارت و صورتمجلس جابجایی خاک، توسط کارفرما مصوب و جهت پرداخت در صورت وضعیت ها به مهندس مشاور ابلاغ و یک نسخه رونوشت جهت اطلاع پیمانکار ارسال خواهد شد.

    3.توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورتیکه نیاز باشد بستر خاکریزی متراکم گردد، به منظور جبران افت تراز خاک ناشی از متراکم نمودن بستر خاکی، اضافه حجمی طبق بند 14 مقدمه فصل عملیات خاکی با ماشین پرداخت می گردد. این اضافه حجم به این دلیل است که پس از اینکه بستر به رقوم مورد نظر طبق نقشه ها و پروفیل های طولی رسید، در هنگام تراکم بستر، مقداری افت تراز خاک ناشی از انجام تراکم خواهیم داشت که ممکن است توسط دوربین های نقشه برداری برداشت نگردد. شایان ذکر است که این موضوع در محاسبه احجام عملیات خاکی در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود که لازم است به آن توجه نمود.
ولی در صورتیکه بعد از تراکم خاک مجددا بستر خاکریزی توسط دوربین نقشه برداری برداشت گردد و احجام عملیات خاکی طبق رقوم ثانویه محاسبه گردد، این مورد صادق نخواهد بود.

    4.طبق بند 17 مقدمه فصل سوم، بهای تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی، در قیمت های مندرج در این فصل پیش بینی شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد. البته این مورد مختص به فهرست بهای ابنیه می باشد و بابت حمل آب در فهرست بهای راه و باند جداگانه مبالغی پرداخت می شود که در جای خود و در مقاله ای دیگر به آن نیز خواهیم پرداخت.

    5. در استفاده از آیتم های فصول عملیات خاکی (فصل دوم، سوم و بیست و ششم) این نکته را همیشه در نظر داشته باشیم که متن آیتم را کامل مطالعه نماییم تا از محتوای قابل پرداخت آیتم ها اطلاع کامل حاصل شود. برخی آیتم ها حمل مازاد بر متراژ مشخصی را به صورت اضافه بها پرداخت می کنند. به عنوان نمونه در آیتم 030102 حمل در نظر گرفته شده در متن آیتم فهرست بها، 20 متر می باشد ولی در صورتیکه حمل بیشتر از این متراژ توسط بیل مکانیکی انجام گیرد اضافه بهایی به آن طبق آیتم شماره 030403 تعلق می گیرد.

دلیل این اضافه بها این است که برخی اوقات به دلیل وجود فاصله بین محل خاکبرداری و محل بارانداز، ماشین آلات خاکبرداری نظیر بیل مکانیکی مجبور می باشند که مقداری جابجا شده و خاک کنده شده از محل را در محل بارانداز تخلیه نماید. این مورد را با حمل خاک توسط کامیون اشتباه نگیریم به عبارتی دیگر 20 متر حمل مربوط به آیتم شماره 030102 مربوط به شعاع عملیاتی بیل مکانیکی می باشد و حمل مازاد بر 20 متر تا حداکثر 50 متر مربوط به جابجایی بیل مکانیکی جهت تخلیه خاک در محل مناسب می باشد.

البته متأسفانه این مورد در فهرست بهای ابنیه به اشتباه با آیتم شماره 030701 ادغام گردیده است و در بند 18 مقدمه فصل سوم اشاره نموده است که در صورت پرداخت آیتم شماره 030701، آیتم های شماره 030403 و 030404 قابل پرداخت نمی باشد و حال اینکه اضافه بهای 030403 و 030404 اصولاً ارتباطی با حمل خاک توسط کامیون ندارد ولی آیتم شماره 030701 الی 030705 مربوط به حمل خاک توسط کامیون و یا تریلر و ماشین آلات مشابه می باشد و امیدواریم مسئولین تدوین فهرست بهای ابنیه به این مورد توجه نمایند و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

   6.در محاسبات مربوط به حمل خاک در فصل سوم فهرست بها، دقت کنیم که حمل خاک در چه جاده ای انجام می شود. ممکن است در توافق خود با پیمانکار عملیات خاکی، قیدی بابت اختلاف قیمت حمل خاک در جاده های آسفالت، شنی و یا ساخته نشده منظور نکرده باشیم ولی طبق بند 19 مقدمه فصل سوم داریم به صراحت قید شده است که در صورت حمل خاک موضوع ردیف های 030703 تا 030705 ، در راه های شنی و یا ساخته نشده، به ردیف های حمل مصالح در راه های آسفالتی که منظور همین ردیف های 030703 الی 030705 می باشند، به ترتیب ضریب های 1.15 و 1.30 اعمال می گردد.

لازم به ذکر است که این ضرایب افزایشی بابت حمل خاک تا 500 متر که از آیتم های 030701 و 030702 محاسبه و پرداخت می گردد، قابل استفاده نمی باشد زیرا در این آیتم ها اینگونه فرض شده است که حمل خاک تا فاصله 500 متر در هر زمینی باشد تفاوتی ندارد و عموماً قیمت ها برای زمین های ناهموار و ساخته نشده در نظر گرفته شده است که پوشش دهنده تمامی موارد محتمل می باشد.

   7. شاید برای شما هم سوال باشد که چه فرقی بین خاکبرداری و گودبرداری با پی کنی و کانال کنی و آیتم های قابل پرداخت آنها وجود دارد. این موضوع را می توانیم با استنباط به فهرست بهای ابنیه اینگونه تعریف نماییم که :

هر گونه عملیات خاکی که به دلیل وسعت محدوده عملیات و شعاع مانور دستگاه های مکانیکی توسط بولدوزر و یا دستگاه های مشابه انجام شود، خاکبرداری یا گودبرداری نامیده شده و هر گونه عملیات خاکی که به علت محدودیت فضای کار باید توسط بیل مکانیکی و دستگاه های مشابه آن انجام گیرد، پی کنی و کانال کنی نامیده می شود.

طبق این تعریف در گودبرداری های شهری که به دلیل محدودیت فضای کار عموماً از بیل مکانیکی برای کندن خاک استفاده می شود آیتم های پی کنی و کانال کنی تعلق خواهد گرفت و در موارد استثنا که به دلیل وسعت کار امکان استفاده از بولدوزر فراهم می باشد، آیتم های خاکبرداری و گودبرداری تعلق می گیرد. البته این موضوع با افزایش ارتفاع خاکبرداری و گودبرداری موضوع آیتم های شماره 030401، 030402 و 030601 می باشد و این موارد باید به صورت جداگانه بررسی و اعمال گردد.

   8. طبق تعریفی که در بند 5 همین فصل از حمل تا 20 متر داشتیم و آن را مربوط به شعاع عملیاتی بیل مکانیکی و لودر دانستیم، در صورتیکه حمل خاک نیاز باشد، این حمل از ردیف های 030701 الی 030705 متناسب با فاصله حمل محاسبه و پرداخت می شود. 

به عنوان نمونه اگر خاکی به مقدار 450 متر حمل شود، آیتم شماره 030701 به صورت کامل و آیتم شماره 030702 با اعمال ضریب 3.5 قابل پرداخت می باشد. ضریب 3.5 نیز با توجه به اینکه تا 100 متر از آیتم 030701 پرداخت شده است و از 100 متر تا 450 متر به متراژ 350 متر می باشد در نظر گرفته می شود.
اگر فاصله حمل 3 کیلومتر باشد، 100 متر اول از آیتم شماره 030701 بدون اعمال ضریب، 400 متر بعدی یعنی از 100 متر تا 500 متر با اعمال ضریب 4 به حجم خاک حمل شده از ایتم شماره 030702 و 2.5 کیلومتر بعدی یعنی از فاصله 500 متر تا 3 کیلومتر از آیتم شماره 030703 با اعمال ضریب 2.5 محاسبه و پرداخت می گردد.

   9. در آیتم شماره 031002 با عنوان « تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله ۵٠٠ متر و باراندازی در محل مصرف» حمل تا 500 متر در نظر گرفته شده است و مازاد بر 500 متر را می بایست از آیتم 030703 الی 030705 محاسبه نمود. همچنین باید توجه نمود که در این آیتم هزینه ای برای خرید خاک منظور نشده است و در صورتیکه خاک از محل هایی تأمین شود که برای تهیه آن نیاز به پرداخت هزینه ای باشد، این هزینه ها باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

   10.در آیتم شماره 031101 با عنوان « تهیه ماسه بادی، شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله ۵٠٠ متر و باراندازی درمحل مصرف» حمل تا فاصله 500 متر منظور شده است و برای حمل با فواصل بیش از 500 متر بایست از آیتم های شماره 030703 الی 030705 استفاده نمود. همچنین باید توجه نمود که در این آیتم نیز مطابق توضیحات بند 21 مقدمه فصل سوم داریم که « در محل هایی که برا ی برداشت ماسه بادی، هزینه هایی به عنوان عوارض، ارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق می گیرد، هنگام تهیه برآورد، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها به ردیف 031101 ، برای جبران هزینه یاد شده منظور می شود. در صورت عدم پیش بینی این اضافه بها، هیچگونه پرداختی علاوه بر ردیف 031101 انجام نخواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، هزینه های مربوط پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما پرداخت می شود»

فصل بیست و ششم : اساس و زیر اساس

   1.در بند 2 مقدمه فصل بیست و ششم و مشابه با فصول دوم و سوم فهرست بهای ابنیه، به صراحت قید شده است که در ردیف های فصل 26، هرگاه انجام بارگیری، حمل و باراندازی به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه ای برای بارگیری، حمل و باراندازی اضافی، قابل پرداخت نخواهد بود. متأسفانه یکی از مشکلات متون حقوقی و قراردادی ما در این است که در برخی مواقع که قیدی را بیان نموده است، راهکاری را برای موارد استثنایی آن ارائه نمی دهد. در این خصوص نیز اگر به دلایلی خارج از قصور پیمانکار در پروژه ای نیاز به انجام بارگیری و باراندازی مجدد باشد، راهکار آن قید نشده است. حال آنکه ممکن است به دلایل متعددی این اتفاق بیافتد و متأسفانه دستگاه نظارت در برخی موارد با بی انصافی برخورد نموده و از پرداخت هزینه های متحمل شده به پیمانکار خودداری می نماید. 

راهکار پیشنهادی برون رفت از این بن بست این است که مهندسین و ارکان پروژه در مواقع برخورد با چنین مواردی، سریعاً با استناد به این بند از دستگاه نظارت خواستار ارائه دستور کاری مبنی بر لزوم بارگیری و باراندازی مجدد با ذکر دلیل باشند و تأیید کارفرمای محترم را نیز در قالب نامه پوششی ابلاغ دستور کار أخذ نمایند و بلافاصله کار انجام شده را بعد از اجرا صورتمجلس نموده و به تصویب کارفرما نیز برسانند که پیگیری این موضوع از وظایف دفاتر فنی پروژه های عمرانی است.

   2.همانگونه که ملاحظه می شود در آیتم های مربوط به اساس و زیر اساس و مصالح رودخانه ای (توونان) دو ردیف مجزا داریم. یک ردیف مربوط به تهیه مصالح و ردیف دیگر مربوط به پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای خاکریزی می باشد. البته در خصوص مصالح رودخانه ای (توونان) طبق بند 5 مقدمه فصل بیست و ششم اشاره شده است که ردیف های مربوط به پخش، آب پاشی و کوبیدن مصالح رودخانه ای (توونان) موضوع ردیف 260701 از فصل سوم یا همان فصل عملیات خاکی با ماشین و از شماره آیتم های 030901، 030902، 030903 و 030904 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ملاحظه می گردد که اشاره ای به حمل مصالح در متن آیتم ها و یا مقدمه فصل نشده است. آنچه که به ظاهر می توان تشخیص داد این است که حمل مصالح رودخانه ای (توونان)، اساس و زیر اساس جداگانه پرداخت نمی گردد و در دل آیتم تهیه این مصالح مستتر است ولی این برداشت صحیح نمی باشد و با مراجعه به فصل حمل و نقل مشاهده می شود که در مقدمه فصل 28 در بند 2-2-6 به صراحت بیان شده است که، برای هر متر مکعب قشر تقویتی توونان، اساس و زیر اساس کوبیده شده، 2 تن مصالح سنگی محاسبه می شود و از آیتم های فصل 28 پرداخت می شود. بنابراین می توان حمل این مصالح را مطابق توضیحات فصل 28 در فواصل بیش از 30 کیلومتر از ردیف های متناظر حمل آجر و مصالح سنگی، محاسبه و دریافت نمود. 

    3. حمل زیر 30 کیلومتر مصالح رودخانه ای (توونان)، اساس و زیر اساس با استناد به بند فوق قابل پرداخت نمی باشد که این مهم نیز باید در زمان ارائه قیمت پیشنهادی توسط پیمانکاران در مناقصات در نظر گرفته شود.

ما در این مقاله سعی کردیم به تمامی پرسش های متصور همکاران گرامی و همچنین پرسش هایی که در این مدت از طریق بخش مشاوره آنلاین وبسایت کارگشا از طرف شما عزیزان مطرح شده را به شیوه ای ساده پاسخ دهیم و امیدواریم مطالب مندرج در این مقاله و مقالات مشابه، راهگشای حل مشکلات پیش روی شما همراهان صمیمی و همیشگی باشد. بی شک این نوشتار خالی از مشکل و یا برداشت نادرست نخواهد بود. خواهشمندیم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید و ما را در ارائه هر چه بهتر محتواهای آموزشی یاری رسانید.

 

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید. 

منابع :

دپارتمان متره و برآورد سامانه جامع صنعت ساختمان

فهرست بهاء رشته ابنیه سال 1397

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا